Nhà đất cần bán tại xã/phường Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh

Giá: 1600 Triệu
Diện tích: 85 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 2 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 2 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 29 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 29 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 29 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 2 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 2 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 180 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019
Giá: 25 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Bình - Phú Xuân - Nhà Bè - Hồ Chí Minh
09/12/2019