Thông tin về Nhà đất cần bán tại Trà Vinh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 1 - 4 - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 1750 Triệu
Diện tích: 120 m²
Vị trí: Đường 1 - 4 - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 680 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường 1 - 4 - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 1000 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 1 - 4 - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 680 Triệu
Diện tích: 70 m²
Vị trí: Đường 5 - 4 - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 1765 Triệu
Diện tích: 90 m²
Vị trí: Đường 1 - 4 - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 395 m²
Vị trí: Đường 1 - An Trường - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 138 m²
Vị trí: Đường 1 - An Trường - Trà Vinh - Trà Vinh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 9420 m²
Vị trí: Đường 1 - An Trường - Càng Long - Trà Vinh
03/11/2019